ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ ตั้งขึนเมื่อ วันที่ 25เมษายน พ.ศ. 2482 โดยมีนายหรั่ง สิงหอัมพล ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ โดยคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยบงใต้ได้พร้อมจัดตั้งขึ้น โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตุ้ม 5 (วัดบ้านห้วยบงใต้)

มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3งานได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เปิดเรียนครั้งแรกมีครู 2คนนักเรียนทั้งหมด 84คน ชาย 40คน หญิง 44คน มีนายศิลา กำเนิดหินเป็นครูใหญ่คนแรก

เมื่อ พ.ศ. 2503 คณะครู – ชาวบ้านได้ช่วยกันสละกำลังทรัพย์ ปลูกสร้างอาคารเรียน

เป็นเอกเทศถาวรขึ้น ตรงบริเวณที่จับจองไว้ เมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์2504มีนายวังชูวงศ์นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธาน นายอำนวย แก้วศิริ ศึกษาธิการอำเภอเมืองชัยภูมิ และคณะกรรมการอำเภอรวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านมาร่วมในพิธีด้วย ครั้งแรกยกเสา ปูพื้นมุงหลังคาเอาไว้

เมื่อวันที่15มกราคม 2505ได้ย้ายจาก ศาลาวัด บ้านห้วยบงใต้ มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่เมื่อวันที่ 1กันยายน 2510ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่จาก โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตุ้ม5เป็นโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

ปี พ.ศ. 2511 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จัดทำประตู หน้าต่าง จัดทำเป็นแบบ ป.1ฉ จำนวน3ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2520ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ2ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 130,000บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2521ได้เปิดเรียนตามแผนการศึกษา 2521เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2547นายบุญเลิศประจักษ์โก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชาวบ้าน บ้านหนองไม้งามหมู่ 11บ้านห้วยบงใต้ หมู่ที่ 3บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่ 13รวม 3หมู่บ้าน ร่วมกันบริจาคเงินจัดสร้างสร้างป้ายโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000บาท โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547โดยมีนายฐานันดร ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้มีอาคารเรียนทั้งหมด2หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1หลัง บ้านพักครู1หลัง ส้วม3หลัง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จำนวนนักเรียนในปัจจุบันรวม 78คน มีนายวราเมธ ชูสกุลดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้

ปรัชญาโรงเรียน

"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม"

คติธรรมประจำโรงเรียน

“นตฺถิปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มเข้มแข็ง อดทน ความรับผิดชอบ

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความอ่อนน้อม

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2555 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ เป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่ ครูปฏิรูปการเรียนการสอน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน นักเรียนได้มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมดนตรี กีฬา เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา"

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2) นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ

3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรม ตามนโยบายของสำนักงาน